Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de betekenis die daar hieronder aan wordt toegekend:

Algemene Voorwaarden

Arikel

Diensten

deze algemene voorwaarden van SkillsCV

Een artikel in deze Algemene voorwaarden

iedere dienst die SkillsCV aanbiedt aan een Gebruiker waaronder, maar niet beperkt tot het aanbieden van de PWA applicatie aan Gebruikers

Gebruiker een natuurlijk- of rechtspersoon die gebruikmaakt van een Dienst. Dit kan zowel een Opdrachtgever als Werkzoekende betreffen

Opdrachtgever

een werkgever die gebruik maakt van een Dienst

Overeenkomst

een overeenkomst tussen een Gebruiker en SkillsCV op basis waarvan SkillsCV een Dienst levert aan de Gebruiker

Partij(en)

SkillsCV en een Gebruiker individueel of tezamen

PWA

De Progressive Web App van SkillsCV die onderdeel uitmaakt van de Dienst en benaderbaar is via www.SkillsCV.nl en app SkillsCV

SkillsCV

SkillsCV is een handelsnaam van Wowner B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Oosterhout en kantoorhoudende aan het
adres Dorpsstraat 21, 6678 BE Oosterhout en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77922190

Werkzoekende

een (werkzoekend) natuurlijk persoon die gebruikmaakt van een Dienst

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, waaronder het gebruik van de PWA door Gebruikers,op alle opdrachten, offertes, voorstellen, aanbiedingen en Overeenkomsten van SkillsCV, voor zover deze betrekking hebben op het leveren van een Dienst en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.2 Algemene voorwaarden die door een Gebruiker worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst onverminderd van kracht.

2.4 Na beëindiging van een Overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing, behoudens schriftelijk door Partijen anders overeengekomen.

ARTIKEL 3 – GEBRUIK VAN DE PWA ALGEMEEN

3.1 Het is Gebruiker niet toegestaan een account aan te maken op naam van een andere natuurlijk persoon of organisatie dan wel haar account over te dragen aan een derde.

3.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de PWA.

3.3 Het is de Gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van SkillsCV of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten, onware of misleidende informatie af te geven, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Algemene Voorwaarden of te handelen op een wijze die de belangen en goede naam van SkillsCV schaden.

3.4 SkillsCV behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure, het account van de Gebruiker,
de informatie binnen dat account of de informatie in documenten zoals geüpload die in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden etc, door Gebruiker te verkorten, wijzigen of verwijderen. Dit kan in elk geval nodig zijn indien de
informatie als niet volledig, niet juist of niet actueel kan worden beschouwd. SkillsCV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door Gebruikers geüploade informatie niet
volledig, juist of actueel is.

3.5 SkillsCV behoudt zich het recht voor om de PWA tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van noodzakelijke aanpassingen of onderhoud, zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid
van SkillsCV voor schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de PWA.

3.6 De PWA bevat links naar de PWA’s/websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button kan een Gebruiker op de PWA/website van een derde terechtkomen.
SkillsCV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van PWA’s/websites van derden.

3.7 SkillsCV is te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om te weigeren een Dienst te verlenen aan een persoon die zich wil registreren als Gebruiker.

ARTIKEL 4 – GEBRUIK VAN DE PWA DOOR OPDRACHTGEVER

4.1 De sollicitaties van Werkzoekenden ouder dan 4 maanden zullen niet meer zijn in te zien. Wanneer een sollicitatie de status “afgewezen” heeft gekregen, is deze na 1 maand niet meer in te zien.

4.2 Opdrachtgever zorgt ervoor geen discriminerende teksten op te nemen in door hem aangeleverde of geüploade of zichtbare informatie.

ARTIKEL 5 – GEBRUIK VAN DE PWA DOOR WERKZOEKENDE

5.1 Werkzoekende moet 16 jaar of ouder zijn om van een Dienst gebruik te maken. Indien Werkzoekende jonger is dan 16 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.

5.2 Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

5.3 Het gebruik van de PWA is voor gebruikers/werkzoekenden gratis

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 SkillsCV kan de Dienst tegen betaling aanbieden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever en SkillsCV dat zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever het overeengekomen
verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen Dienst, te betalen volgens de op de
factuur aangegeven wijze, binnen 14 dagen na factuurdatum.

6.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal SkillsCV de Opdrachtgever een ingebrekestelling versturen. Indien de ingebrekestelling niet leidt tot betaling, zal het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Opdrachtgever worden verhaald.

6.3 In geval van verzuim van de Opdrachtgever is SkillsCV gerechtigd om haar Dienst op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. SkillsCV is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige betalingsverplichting in verzuim is. SkillsCV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit Artikel 6.3.

6.4 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft voldaan, is SkillsCV gerechtigd om ontvangen sollicitaties, vacatures en accountgegevens
van Opdrachtgever te verbergen dan wel te verwijderen.

6.5 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van SkillsCV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1 SkillsCV is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker en/of Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door SkillsCV uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan de Gebruiker en/of Opdrachtgever zijn gegeven.

7.2 SkillsCV is in geen geval aansprakelijk voor enige door Gebruiker en/of Opdrachtgever geleden schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de Overeenkomst of de Dienst, behoudens wegens opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.

7.3 SkillsCV is jegens de Gebruiker en/of Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade
en bedrijfsschade.

7.4 SkillsCV schiet in ieder geval niet tekort jegens Gebruiker en/of Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade van Gebruiker en/of Opdrachtgever indien de tekortkoming of schade (in)direct gevolg is van: i) oneigenlijk gebruik van de Website door Gebruiker en/of Opdrachtgevr, ii) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de Website, iii) onjuiste, onvolledige, onwettige of niet actuele informatie op de vacaturewebsite, waaronder informatie in vacatures en CV’s, iv) virussen of andere schadelijke software in door Gebruiker en/of Opdrachtgever aangeleverde teksten of documenten, v) dat SkillsCV niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren om welke reden dan ook, en vi) door Gebruiker veroorzaakte schade aan een derde.

7.5 SkillsCV is nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende en Opdrachtgever wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. SkillsCV kan niet garanderen dat Opdrachtgever een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door SkillsCV in het kader van de uitvoering van een Dienst ten behoeve van Gebruiker gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Gebruiker ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige
werken, know how etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, berusten bij SkillsCV.

8.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot SkillsCV, waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto’s en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij SkillsCV.

8.3 De intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, waaronder beeldmerken en logo ́s berusten bij Gebruiker en blijven bij Gebruiker berusten.

8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de APW of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SkillsCV, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

8.5 De Gebruiker vrijwaart SkillsCV tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden door de door Gebruiker geplaatste vacatures of bedrijfsinformatie op de Website.

8.6 Deze overeenkomst/voorwaarden strekt niet tot overdracht van IE-rechten, er wordt slechts een licentie verstrekt tot gebruik van de APW.

ARTIKEL 9 – PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

9.1 Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekende vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.2 Opdrachtgever garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Werkzoekende via de Website slechts te gebruiken voor de vervulling van de Dienst.

9.3 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Werkzoekende.

9.4 Opdrachtgever is nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden. Opdrachtgever vrijwaart SkillsCV voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

9.5 Indien het noodzakelijk is voor SkillsCV om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan Wowner, waaronder het inwilligen van een verzoek van een Werkzoekende ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

ARTIKEL 10 LOOPTIJD & BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is alleen in het beginsel mogelijk, behoudens anders overeengekomen in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

10.2 SkillsCV is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Gebruiker en/of Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden handelt.

SkillsCV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit Artikel 10.2.

10.3 Vorderingen van SkillsCV op een Gebruiker en/of Opdrachtgever na beëindiging van een Overeenkomst zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

10.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

ARTIKEL 11 – WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

11.1 SkillsCV is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding

11.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen SkillsCV en Gebruiker zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten presenteren van een nieuwe Overeenkomst of indien Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Gelderland.